Presidential Decree No. 731

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


P.D. No. 731 : PHILIPPINE LAWS, STATUTES and CODES : CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

PRESIDENTIAL DECREES
MALACANG
M a n i l a

PRESIDENTIAL DECREE No. 731 June 5, 1975

LIST OF ALIEN NON-IMMIGRANTS (CHINESE) RECOMMENDED FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER PRESIDENTIAL DECREE NO. 730


Name ACR No.
1 Ong Tong Te 1407
2 Ang Hoc Sun A-65449
3 Aw Young Guan Sing A-30946
4 Ang Guat To A-36899
5 So Eng Hua A-116853
6 Ancio Sia Mendoza A-20038
7 Ang Chong Sui A-113313
8 Ang Eng Pi C-048275
9 Ang Sui Hun A-21234
10 Ang Ngo Kao A-19457
11 Ang Sy Hian C-037504
12 Ang Tian Su C-037439
13 Ang Cheng Le A-181319
14 Ang Tian Ben C-048000
15 Ang Sui Hong C-002199
16 Ang Kio A-16223
17 Ang Tian Sang C-001251
18 Ang Yiok Kiat A-151023
19 Ang Kian Bee Ngo A-57532
20 Ang Ka Boo A-17545
21 Ang Cho Chuan A-93868
22 Ang Kea Tee A-68354
23 Ang Ben Chiao A-21872
24 Ang Co Chong B-010966
25 Ang Chin Cham A-34899
26 Ang Liong Suy A-36898
27 Ang Ching Ping B-192474
28 Ang Tian Poo A-68228
29 Ang Sio King C-048262
Bing a Ben
Ang Urlanda
30 Ang Cho Koe A-000853
31 Ang Seng A-96804
32 Ang Kim Tiao A-46591
33 Ang Sit Kun A-267316
34 Ang Kim Yuet A-18881
35 Angel Ching C-047336
36 Buenaventura Tan Ping A-44004
37 Chua So B-122985
38 Chua Tian Ke A-55275
39 Cheng To Seng B-176583
40 Co Se Tong B-193906
41 Cheng Teng Kim A-247177
42 Co Chong Go A-36470
43 Chua Tiong Sun A-25852
44 Chua Si De 4282
45 Chan Pieng A-31012
46 Chua Ma Chaio A-30783
47 Chan Cuan A-31015
48 Chua Kian Tong A-38129
49 Co Liong Ping A-96927
50 Co Pieng A-49317
51 Ko Ka Ho A-29388
52 Co Ching A-4102292
53 Ching Pho A-156894
54 Co Pedro Pillega A-113445
55 Cheng Huy A-20539
56 Co Po Chuan A-256894
57 Ching Suy Eh B-016353
58 Chua Ton Pua A-212255
59 Chan Hua Kio A-43162
60 Chan Bon Tong A-299750
61 Chua Se Pok A-10907
62 Chua King Liong A-156844
63 Cho Tek Lee Teh A-15549
64 Chua Chieng A-14622
65 Chua Chiao Pai A-31972
66 Chua Tiong Dee C-007863
67 Co Kiao Sy B-192480
68 Ching Chick A-65315
69 Chan Bon Tiak C-003729
70 Chua Tiong Lin A-156566
71 Cheng Eng Ko A-156313
72 Co Bun Huan A-93348
73 Chua Kee San B-58311
74 Chua Tiu A-65623
75 Chua Tiak A-156447
76 Chua Hua Yi A-54354
77 Cua Lay Sim A-213768
78 Chua Gaw A-156560
79 Cheng Tee C-011970
80 Chua Kee Lin A-10906
81 Ching Liok Yo A-61687
82 Chuan Oh Chuy A-57783
83 Cua Lian Kiong B-35498
84 Chua Lu Tin A-57961
85 Chiu Bun Siu A-20226
86 Chua Se Kiat A-16578
87 Cua Hian Kiao A-185620
88 Chan Juan Ben A-66441
89 Co Tek A-116580
90 Choa It B-30742
91 Co Cho Heng A-136759
92 Chua Eng Wy A-179939
93 Co Hat A-115148
94 Chua Cheng Poo A-18675
95 Cua Eng Hua A-88000
96 Co Chong C-053167
97 Chua E Pan or Chua Lim E Pan A-25375
98 Chan Sun Tam A-46767
99 Chua Hing A-65037
100 Chan Bee A-14241
101 Chen Siang Lin A-93867
102 Co Kien G Hui A-40276
103 Chan Kho Juan A-29906
104 Choa Tuan A-20264
105 Chan Tuan Tiong A-115869
106 Co Eh A-182415
107 Chian Juan Cheng A-151272
108 Co Liong Chio A-219996
109 Co King Khe A-103021
110 Chan Juan C-048034
111 Chiong Co A-225326
112 Hua Tiao Lu A-171943
113 Hua Son Bin 60688
114 Hua Uy Kiam A-35752
115 Hen Hong Suen A-55554
116 Haw Yaw Shun A-95350
117 How Richard A-94918
118 Sun Suy A-38962
119 Hua Chun Cheng A-264594
120 Hua Se Chuat 231761
121 Hua Ko A-191135
122 Hua Bun Po A-117471
123 Tan A-30197
124 Hua Chiu A-162413
125 Hing Yee Ng A-113420
126 Chee Hian A-116483
127 Hua Hian Tea A-221302
128 Hu Hun B-223914
129 Piak A-54674
130 King Buan A-30288
131 Tian Khie B-140797
132 Chong Beng A-201628
133 Cua Hian Chuan A-81999
134 Celestino Sy A-47683
135 Chan Kim Tong A-14254
136 Co Tam A-114911
137 Co Chun Bieng C-011990
138 Chua Uy A-179794
139 Co Ong Luan 2436
140 Chua Sio Lun B-221775
141 Chua Su Chuan A-20060
142 Chua Bun Cheong A-151900
143 Ching Ching Lee A-46446
144 Cheng Con A-35596
145 Co Tech Choa A-34679
146 Co Chiac Hue A-116756
147 Co Seng A-117603
148 Co Tuan A-21446
149 Co Tio A-101705
150 Ching Chin A-32407
151 Chua You Lun A-251924
152 Chua Hao Suan 162932
153 Chua Chu B-197958
154 Chiong Chio Tian A-218842
155 Co Tiu Chiu A-23700
156 Co Sip A-46022
157 Chua Eng A-103079
158 Co Bing Pong Go A-16898
159 Co Huy Hong A-184195
160 Ching Kee Lim A-103051
161 Ching Suy Lian A-103023
162 Co Biao A-113465
163 Co Ang Chuan A-115975
ICR-417
164 Chiu Seng Cua A-24627
165 Co Tian Soc A-60289
166 Chua Siong Bio A-48950
167 Chan Kok Chaun A-14255
168 Cheng Suy Lim A-180644
169 Co Chuan Bio A-46760
170 Chua Su Ti 5302
171 Ching Suy Bow A-54473
172 Chieng Lim Ong A-10360
173 Choa Lee B-30743
174 Cua Piac A-23125
175 Chua Ting A-65622
176 Chua Kaytit 4475
177 Chen Teng A-193418
178 Cuan Uy Shuan A-35758
179 Cheng Kai C-011938
180 Cheng Han Sui C-048243
Hannshoei
Huang
181 Chow Kok Hiong A-93726
182 Cin Tian Chat A-20466
183 Co Yu Cheng A-162919
184 Cong Heng Lee Tang A-26779
185 Co Cho Yac A-90032
186 Chua Cut Lay A-185612
187 Ching Ting Hong A-12627
ICR-486
188 Co King Tiak A-19124
189 Co Teng Tiong Chua A-54412
190 Chua Kim Pin A-23753
191 Co Ping Huy A-162185
192 Chen Sen Siat A-185714
ICR-499
193 Ching Tian Chu A-102948
194 Co Sin Bin A-39069
195 Chua See Kun A-162818
196 Ching Kiong Ho A-16922
197 Chen Hong Ka A-242915
198 Chua Sin Lu B-197901
199 Ching Beng Yan A-19018
200 Chua Hua A-23382
201 Ong Lian Seng A-4365
202 Chu Uy Tong C-032288
203 Chua Kiam Lam 246545
204 Chua Chay Ching A-171901
205 Chu Hian Suey A-113961
206 Chua Siong Tiok A-208728
207 Chua Lian Ting A-182547
208 Co Luan C-022639
209 Chua Siang Kao 4432
210 Co Chan C-045594
211 Cua Bao Go A-10613
212 Cesar Tan Ping A-44003
213 Chiong Chin Ka B-88629
214 Chua Yu Ben C-053365
215 Cheng He Chiu C-002311
216 Cua Hian Cuan C-043923
217 Chan Huan Han A-69734
218 Co Tui A-103071
219 Chan Chiao Leng A-186613
220 Chan Tian Huat A-30098
221 Chan Bon Lion A-29908
222 Chua Lee Kiat A-10410
223 Chua Liong A-237306
224 Cu Beng A-98223
225 Chen Lian Fen B-200014
226 Co Tay San A-103022
227 Chua Yek Tui A-26862
228 Chua See Kian A-15094
229 Chua Siok Suy A-38135
230 Chua Pia C-005189
231 Chua Hok Tan A-54061
232 Ching Ching Ti C-047492
233 Chua Pue Kim A-36374
234 Chua Ching Chuan A-20334
235 Co Se Fay A-15125
236 Chua Beng Theng 29027
237 Ching Bing Yong A-162708
238 Chua Hok Tua C-018223
239 Cua To C-005141
240 Chua Bio Seng C-038013
241 Chua Ko Pin B-80255
242 Chua Nai Ping C-004277
243 Chen Bing Sun A-152059
244 Chua Hok A-36000
245 Chua Pheng A-156763
246 Chua Tiac A-10993
247 Chua Ching Ho 2414
248 Chua Tee 83494
249 Co Tian Tin A-43791
250 Co Tiong 193285
251 Chung Sun Hiong A-69364
252 Chua Tang C-005192
253 Chan Bon Chiong A-116716
254 Dy Tian Su A-214387
255 Dee Chay Un A-34966
256 Dy Sim King 113415
257 Dy Wan Na 35657
258 Dy Kian Kon A-224271
259 Dy Hong B-000513
260 Dy Wan Tay A-237908
261 Dy Bu Kiong A-60205
262 Dy Kieng Gin C-001064
263 Dee Kee Suan C-044133
264 Dy Eng B-71208
265 Dy Lo A-54675
266 Du Bon Tiong C-012812
267 Dy Chun Hui A-117337
268 Dee Bun An A-101173
269 Dy Yan Hui A-117340
270 Du Bon Pio A-012845
271 Dy Hong Hioc A-15753
272 Dy Tiam Leng 55655
273 Dy Tiong King A-20558
274 Dy Kiao Seng A-243814
275 Dy Tay Tek A-218208
276 Di Gio Li A-20169
277 Dy Siong Tek C-035971
278 Dy Yeng Suan A-102920
279 Dy Chi Ben A-169850
280 Dy Hong Yee A-15752
281 Go Chee Hui A-25247
282 Gan Ye Eng A-17125
283 Go Chu Huan A-162444
284 Go Siu Liu C-000928
285 Guei Tay Gi A-10652
286 Gan Kok Thian A-177696
287 Go Yee Tin A-6321
288 Gan Giok Su A-113957
289 Gaw Tian Che B-70078
290 Go Ling Su A-60555
291 Gaw Ang Hua A-162911
292 Go Chun Chen A-57994
293 Gan Yee Tian A-17925
294 Go Bun Eng A-18423
295 Go Hing Chuan C-037443
296 Goh Beng A-28853
297 Gaw Sio Tue A-220823
298 Go Sy Chia A-30960
299 Go Chu Kun A-24244
300 Go Siu Suan A-162585
301 Go E Thim A-48725
302 Go Sin Hui A-000532
303 Gan Chiong En A-102550
304 Gaw Ang Kao A-162910
305 Go Eng Chee A-46712
306 Go Eng Tia 186289
307 Giok San De Vera A-20439
308 Go Ti Go A-28992
309 Go Siu Chim A-28511
310 Gan Siong A-46065
311 Go Bun Po A-23757
312 Gan Siu Kim A-60413
313 Go Se Sy Chin A-38412
314 Go Go Chiok Kim A-56871
315 Go Chi Beng A-48727
316 Go Chu Ga A-185472
317 Go Bing Chiu A-25249
318 Go Khi Piou A-56729
319 Go Kang A-23586
320 Go Kim Tit A-168808
321 Gan Bing Tuan A-118432
322 Go Tua Lia A-75357
323 Go Bun Chit A-267356
324 Go Tian Ban A-220677
325 Go Sing C-032305
326 Go Chuy Pin 4678
327 Go Lay Hi A-007480
328 Go Tuan Eng C-039061
329 Go Too A-90986
330 Goh Hua Kiao A-30815
331 Go Teng Huy A-247253
332 Go Chim A-43472
333 Go Tuan Tian A-121244
334 Huang Cheng Sui A-35796
335 Haw Pin A-96654
336 Hoo Chu A-65209
337 Ho Kim Ting A-156092
338 Hsu Chung Chih C-048271
339 Hung Kam Shee B-64270
340 Hwang Se Cheong C-048087
341 Horner C.H. Chen A-223058
342 Haw Yee Piw B-197907
343 Johnny Co Ka Chok A-243963
344 Joseph Young Whang C-053267
345 Ko Chua Tee A-26389
346 Kho Lien B-42813
347 Kim To A-30044
348 Ko Wee A-113139
349 Kiam Seng B-119592
350 Kim Tek A-30034
351 Keng Yok Kong A-10727
352 Ko Ho B-113971
353 Ko Lian Ki A-20210
354 Ko Kim Tua A-49390
355 Ko Cheng A-1131987
356 Keh Diet Kuen C-048239
357 Kee Ming C-053299
358 Ko Chu A-60233
359 Kho Chong Koan Chua A-46563
360 Kit Kang A-56794
361 Kho Gao A-31467
362 Kho Bon A-204237
363 Keh Tiao Kim A-102406
364 Kee Diet Moo A-55952
365 Ko King A-60364
366 Kok Tiu Tan A-10378
367 Ko Bu Quiao A-001912
368 King Si Biak B-141767
369 Kiat Bun Chuan C-001915
370 Keh Sim Tan C-048240
371 Kho Ling Kun A-31466
372 Keh Beng Tiat C-007664
373 Kao Bun Sio A-193556
374 Kho Seng Hiok C-001723
375 Keh Beng Chiat C-007663
376 Kung Yam A-56614
377 Kaw Kiu A-23197
378 Khu Eng C-045700
379 Ko Ching Sue A-69113
380 Kho Liong Pu A-115770
381 Ko Yu Pang A-225803
382 Lao Tek Kim C-028401
383 Lim Tiong Sui A-14235
384 Lim Chi Tiong A-113383
385 Lee Tian Lun C-017402
386 Lim Eng Than C-047882
387 Lim Dy Guan A-35083
388 Lee King Tim A-34678
389 Lim Che Boon C-048258
390 Lao Tan A-224086
391 Luy Eng Suy A-048283
392 Li Ang Chuan A-47376
393 Lim Sia @ Tan
Chai Sia A-25472
394 Luciano Lim A-187347
395 Lim Yao Ting A-238991
396 Li Chiong Tiong A-250619
397 Lim Keh A-93748
398 Leong Park Fee A-38921
399 Lim Hau Lian A-30364
400 Lua Tiong Chi A-66270
401 Lee Tee Kai C-047457
402 Leong Chian Hua A-209414
403 Lau Say A-23393
404 Lim Dian A-247675
405 Lee Kim Pue or Pue Lee Kim A-179532
406 Lim Tian Chu A-187972
407 Lim Leng A-016347
408 Lu Ping Hong B-008055
409 Lee Te Kim A-227413
410 Lin Yiong Chuan A-26521
411 Lim Hau Tuan A-210726
412 Lim Yu Tiat A-56776
413 Lim Kiu Chip C-048125
414 Lee Ah Lay A-29576
415 Lim Bun Ping C-037720
416 Lim Seng Chong A-93052
417 Lim Yu Hok A-116352
418 Lee Qui Ling A-116682
419 Lim Cok Kiong A-117076
420 Lim Kim Tin B-20291
421 Lee Chai A-23315
422 Liao Kim Ting A-24931
423 Lu Tun Kao A-579247
424 Lee Tiak Beng A-15405
425 Lau Kang Ho A-116599
426 Lim Hao Choa Henry A-30363
427 Lim Juana A-33496
428 Lu Chen Hsen Huang C-053287
429 Lua Ke Tiao A-156688
430 Law Po A-65081
431 Lim Ho Huan A-90054
432 Lee Kang Suy A-61689
433 Lim Koc Sui A-190925
434 Lim Sia A-154608
435 Lim Gun Chian A-36197
436 Lim Ching Hong A-96339
437 Lao Kuo Tong A-115540
438 Lim Dy Sio A-46907
439 Lim Yee Bian A-156132
440 Lee Chin Heng A-239509
441 Lim Se Lam A-228944
442 Lim Tiao Kang A-15893
443 Lim Bon Tiong C-048360
444 Lim Bun Su A-18771
445 Li Long Bin Tan A-231785
446 Lee Ti Kon A-227412
447 Lim Chin Guan A-90055
448 Lin Anton B-80612
449 Lim Chun Su A-37055
450 Lee Peng A-15824
451 Lim Cho A-2725
452 Lo Seng Pak A-95365
453 Li Cak Bien C-048136
454 Lim Chin Huy B-197959
455 Liu Lian Chay A-40540
456 Lee Bon Te A-168395
457 Lim Huay Soy A-167588
458 Lim Hock @ Co Suy A-162984
459 Lee Keu Him A-116681
460 Li Ang Yan A-113078
461 Liao Tien A-180569
462 Lim Ching Yong A-56955
463 Lim Haw Ching C-047481
464 Lim E Hap A-167589
465 Lim Bon Oan A-16488
466 Lim Gioc Hue A-29732
467 Lui Hui Kim A-915770
468 Lim Eng Hua A-220718
469 Lim San B-39299
470 Lim Ong Su A-96940
471 Lee Cuan B-192476
472 Lai Chin Wah C-000519
473 Lim Tian Yu A-38219
474 Lim Eng Kim A-187646
475 Mariano So A-6313
476 Ngan Yee A-186166
477 Ng Sia A-153489
478 Ng Chin Ben A-167763
479 Ng Kuan Eng C-024266
480 Ng Cha A-30937
481 Ng Ching Heng A-14332
482 Ng Chin Hua A-246773
483 Ngo Hing A-68534
484 Ng Bun Tie A-113165
485 Ngo Si Ling Chao A-104258
486 Ng Quim Sy A-162713
487 Ng Chit Chee A-156296
488 Ng Go Hua A-171225
489 Ngo Suan Ngo A-43635
490 Ng Yu Ping A-201764
491 Ng Han Hua A-115989
492 Nua Eng Kian Lee A-113180
493 Ngo Bun Tat A-94426
494 Ng Tah A-156893
495 Ngo Tai Kiong C-022640
496 Ng Beng Chieng B-51700
497 Ngo Chan Seng A-11557
498 Ng Sy King B-126882
499 Ngo Hong A-38523
500 Ngo Ching Cho A-115690
501 Ong Han Bio B-007132
502 Ong Lian Giao A-162770
503 Ong Chong Hai A-90027
504 Ong Chio A-113568
505 Ong Bon Bing A-15861
506 Ong Yik Eng A-247473
507 Ong Lim C-048155
508 Ong Tek Tiong A-171853
509 Ong Tiao Siong A-93124
510 Ong Chi Tong A-193480
511 Ong Hong Kee A-29229
512 Ong Tiong A-19423
513 Ong Liong Bon A-29559
514 Ong Si King A-26384
515 Ong Keng Chun A-35803
516 Ong Poo Chong A-36500
517 Ong Hoo A-154580
518 Ong Tek Hua A-171852
519 Ong Kian Wa A-33035
520 Ong Cheng Wy A-26382
521 Ong Thuan A-246772
522 Ong Giok Seng A-201153
523 Ong See Lim A-14700
524 Ong Kim Giok A-29230
525 Ong Ching Su A-69068
526 Ong Bon Tua A-26380
527 Ong Kim En A-26383
528 Ong Sin Hui A-27654
529 Ong Hio Huy A-35194
530 Ong Eng Buen A-25634
531 Ong Gui A-10674
532 Ong Ting A-67394
533 Ong Tian See A-17128
534 Ong Kim Kam A-14061
535 Ong Yu Eng Seng A-246986
536 Ong Hun Chay A-25494
537 Ong Han Tap A-151653
538 Ong Dian Ching A-247133
539 Ong Hio Wat A-48922
540 Ong Thai C-036845
541 Ong Lian Lo A-35769
542 Ong Sy Tiong A-45816
543 Ong Yu Chuan B-197980
544 Ong Chim A-116368
545 Ong Ling A-65079
546 Ong Hai B-31187
547 Ong Hong Tuan B-57324
548 Ong Pick A-220726
549 Ong Seng Kah C-038638
550 Ong Koc Hua A-178030
551 Ong Ka Ching A-173093
552 Ong Tong Tee 3688
553 Ong De Heng C-29885
554 Ong Ching Ki A-048218
555 Ong Hong Paterno A-231666
556 Peh Cheng Guan A-21308
557 Pin Siong Ching A-46456
558 Pua Kong San A-91500
559 Phi Ka Seng A-55114
560 Paw Tang @ Ngo Buan A-66631
561 Que Ke A-171930
562 Que Chin Po B-216476
563 Sia Kee Chuang A-87634
564 Sim Ching Bong A-236517
565 Sy Bon Beng A-96204
566 Sy Ngo Thay A-95361
567 See Bon Pin A-10356
568 See Ton A-120342
569 Sy Hak Chin A-23313
570 Sy Tan Kia A-162768
571 Sy Tian Chay A-162124
572 So Long Suy A-31920
573 Sy Tan Kia C-037666
574 So Bon Ty A-28295
575 Sy Liong Chuan A-96355
576 Sy Eng Ton C-000887
577 Sy Gui Chuan A-162668
578 Sy Pue King A-29788
579 Si Men B-29791
580 Sy Chen C-462888
581 Siy Ban Yong A-16941
582 Sio Lian Pay A-15775
583 So Eng Seng A-113372
584 Siao Hua A-94593
585 Shang Kuah Shih Lin A-93939
586 Si Leng A-255954
587 See Gui Deat A-208081
588 Sai Yok Eng A-19274
589 Sy Choan Go A-103408
590 Shao Chien Yin C-047880
591 Sim Ching Guan A-29484
592 Si Kiok Si & Sy Giok See A-17395
593 Sy Seng Se A-60459
594 Si Kiy A-90903
595 Sy Kao Piao A-162972
596 So Hui Tan A-113368
597 Si Ka Chong A-94849
598 San Tin Casto A-95810
599 Sy Hing A-1987
600 So Le Cheng A-25241
601 Sy Peack Did A-14779
602 Sy Che Chu A-33787
603 Shin King Hsu C-037235
604 Sy Khim Teing A-78205
605 Sy Sun Chio C-001271
606 Sy Gu Tian C-047485
607 Si Hap Sai A-156077
608 So Tian Lay A-156956
609 Sia Sim Chon A-57465
610 So Tiong Be Ng A-42029
611 Sun Gin Hong A-053284
612 Sia Tiong A-36514
613 Sy Bun Chuan A-29312
614 Sy Liong A-60506
615 Sy Kim Huan A-91481
616 See Tian Chuy A-60265
617 See Tia A-35633
618 Sy Chi Tiong A-87595
619 Sim Tian A-93155
620 Sy Gui Kio C-000288
621 Sy Yeng Chiong B-24551
622 Sy Ching Ang A-151740
623 Sy Pan & Ong Panny A-233910
624 Sy Lit A-40375
625 Sy King Hun A-28264
626 Sy Yong Pit A-16447
627 Sy Chin Hua A-69740
628 Sy Leng Hay A-31820
629 Sy Siu Peng C-002576
630 Sio Yan Pai A-30455
631 Sy Lion A-224115
632 Sy Ching Huay A-219407
633 Sy Chuan A-103002
634 Sy Se Giok A-162231
635 Sy Eng Riu A-117743
636 Sy Chi Tiac A-16347
637 So Bon Chiong A-119506
638 Sy Guim Seng A-182761
639 Sy Sing Lip A-103257
640 Saw Bin Kiat A-30460
641 Siong Kiat B-96904
642 Sy Pan A-30315
643 Sim Ching Biao A-236518
644 Sy Cha C-015711
645 Sy Kao Pao A-68959
646 Sy Ban Tuan B-41309
647 Sy Kien C-000473
648 See Koc A-45510
649 Sai Yok Liat C-01732
650 Segundo Jao A-185662
King Seng
651 Sy Ching Tek A-136792
652 Sy Co Tang A-185103
653 Sy Bun Suan A-254918
654 Sy Seng Pong A-246650
655 Sia Tong A-31816
656 See Suy Ho A-16445
657 So Kiow Bok A-103448
658 Sy Ling A-211492
659 Sy Seng Chian A-247283
660 Sy Cing Chuan A-42054
661 Sy Cun Hong A-20249
662 Sy Kho Hong A-177617
663 Sy Chi Chu A-30042
664 Sy Bun Biao A-20093
665 So Kim Lian or Geronimo Se A-25313
Yook
666 See Kiat A-225381
667 Sy Beng A-212589
668 Sy Gan A-185102
669 Sy Kho Kun A-173865
670 Sy Hac Tan A-19330
671 See Guan Sum A-210856
672 Sy Yong Kong A-36844
673 Tan Yao Chan A-46285
674 Tan Chan A-68364
675 Tan Kok Tou A-15235
676 Ty Kip Suy C-012727
677 Tan Chin King A-785784
678 Tan Kun Hoc A-156105
679 Tan Tiong Su A-35105
680 Tiu Chin Kuan A-45647
681 Tan To Biao A-23320
682 Tan Suy Uy C-002217
683 Tan Yao Kiat A-16914
684 Ty Go Kio A-28714
685 Tan Ho Yo A-96672
686 Tan Kon Thing A-61389
687 Ting Seh Shuy A-231816
688 Ting Tiat Poun or Ting Poun
689 Tan Yeeghiam or Yee Ghiam Tan A-61757
690 Teng Ke Pow A-30199
691 Ty Ping Bun A-190721
692 Toh Hian Kang A-30272
693 Tan Chiong Se A-46156
694 Ting Bon C-307668
695 Tan Bun Tian 584
696 Teng Guan Heng A-227876
697 Tiu Chi Chian A-10409
698 Tan Tiong Ko A-3647
699 Tan Lip Pun A-95295
700 Tee Sen Siu C-012095
701 Tan Hi Chia A-228118
702 Tan Khun Chan A-37505
703 Tan Le Kim A-11822
704 Tan Tiong Chuan A-228525
705 Tan O Deong 4238
706 Tiu Chuan Yan A-11196
707 Tiu Bin Guat A-15845
708 Tan Luis A-162711
709 Tan Eng Chong A-10141
710 Ty Go Tiong A-28715
711 Tee Gui Pie A-28209
712 Tan Han King A-46056
713 Tan She Ling B-190900
714 Tan Ong Kim A-225332
715 Tan Tiao Lam A-17905
716 Tan King Hui A-113370
717 Tee Kong Leh A-46892
718 Tee Cheng Suy A-186892
719 Tiu Eng Bun A-91572
720 Tan Long A-185321
721 Tan Liong Chiu C-048032
722 Teh, Kiam Lee A-57573
723 Tiu Tao Pie A-68592
724 Ty Kim San A-225663
725 Tang Li A-200041
726 Teng Guan Chan A-136702
727 Tsai Ching Chiang A-25053
728 Tiu Ka Du A-113937
729 Teng Khed A-57621
730 Teck Kun Tan A-15150
731 Ty Peng See A-113369
732 Ting Teck Lin A-52258
733 Tiu Kian Hua A-178563
734 Tan Cok Tiao A-61425
735 Ting Hong Kie A-171616
736 Tan Yao Hong A-117342
737 Tan Kim Seng A-36953
738 Tan Sing See A-26370
739 Tiu Sing Teck A-17392
740 Tee Eng Hua A-180734
741 Tan Siong Piak A-96673
742 Tiu Chiao Kun IC-2298E
743 Tan U Kian A-31678
744 Tan Cong Kim B-204502
745 Tiu Tai Te B-42981
746 Tan Toon Cheng Uy A-000203
747 Tiu Tuan Tim A-116849
748 Tan Chin Liong A-18359
749 Tan Ching Eng A-102423
750 Tan Cho Hua A-55423
751 Tan Kim A-247155
752 Tan Tun Ping A-225642
753 Tiu Chian A-185587
754 Tiu Chau A-179960
755 Tan Bun Siap A-113302
756 Tiong Eng Uh A-10970
757 Tan So A-90208
758 Tan Shim Tiu C-048135
759 Te Tiong G On B-33479
760 Teh Chuan Suy A-98218
761 Tan Chu Kim A-98219
762 Tee Lin Chong A-28210
763 Tan Hui Chin A-43072
764 Tan Yao Yong A-16927
765 Teng Ching Piao A-115990
766 Tan Ping Lam B-138160
767 Teh Kim Pa Lim A-98191
768 Tan Siong Kui A-162140
769 Ting Kim Yak C-002331
770 Tiu Lian Huat A-45626
771 Teung Sy Eng A-27219
772 Ting Bun Song A-120902
773 Tan Cho Siu A-54167
774 Teng Ka Du C-048279
775 Tan Tiong Hua C-048112
776 Tan Hua Seng C-050249
777 Tan Chong Chat A-55125
778 Tan Cong Siong A-18420
779 Ting Bun Tiao B-126841
780 Tan Bun Keong C-048035
781 Tan Che Pick B-49604
782 Ty Gui A-12132
783 Tan Chi Keng A-57687
784 To Li A-96698
785 Ting Bun Cham C-034359
786 Tan Hong Suy A-55165
787 Tiu Hao Chan A-20335
788 Tiu Tong B-200081
789 Tan Se Oh A-66453
790 Tan Hin Seng A-19877
791 Tan Chao C-002965
792 Tan Eng Chun A-17906
793 Isai Wefu B-204580
794 Tan Tek Bo A-186016
795 Tan Tian Yu A-111513
796 Tiu Le Suy A-29391
797 Tan Po C-002951
798 To Bon Po C-034376
799 Tan Eng Tin C-007460
800 Uy Chun Piao A-38188
801 Uy Tiao Guan B-204521
802 Uy Tian Log C-033289
803 Uy Tieng Ka A-103003
804 Uy Ping Cha 246620
805 Uy Hua San A-171617
806 Uy Tuan Seng C-15883
807 Uy Siu Kon B-047520
808 Uy Ho Chun A-126810
809 Uy Cho Sho A-6052
810 Uy Sun A-86774
811 Uy Choon Sing A-156198
812 Uy Cheng Kian C-14439
813 Wong Yong A-48299
814 Wu Chin Seng C-100060
815 Wong Wang Pong A-053211
816 Wy Cheng Tue A-14532
817 William Tan A-227334
818 Wong Bobby B-009813
819 Yao E Chu A-144042
820 Yu Lip Tih A-34997
821 Yao Ka Hu A-115763
822 Yu Lin Teh Tan A-048261
823 Yu Siak Tiong C-36629
824 Yu Lian Piong A-31432
825 Yao E Thau A-103001
826 Yu Cho Hio A-218721
827 Yu Pan Sia A-156256
828 Yao Tiak Bin A-144046
829 Yu Ning A-34267
830 Yang Kong Te A-46953
831 Yao E Chiu A-87701
832 Yu Beng A-185588
833 Yu Chuan Lai A-61317
834 Yeow Cho Sut A-49403
835 Yim Tan Tian or Tan Tiam Yim A-55826
836 Yu Hi Chat A-21381
837 Yu Hian Tu C-037561
838 Yu Huy Eng A-23835
839 Yao Tiao Tiu A-220759
840 Yaw Tong Tiu A-10174
841 Yao Ka Sang A-14945
842 Yu Liong Ho A-69556
843 Yu Din Siu A-220720
844 Yup Tiong Kim A-55176
845 Yu Suy Chuan A-31437
846 Yu Bon Ong C-047356
847 Yu Hwa Ping C-048278
848 Yap Ting Hua A-73743
849 Tan Hsiong Tsai A-227500
850 Yam Chen 247389
851 Yu Lip Le A-34998
852 Yu Sieu Soy A-37426
853 Yap Ching To B-126888
854 Yu King Hian A-90376
855 Yu Un Chiu A-193535
856 Chan Ka Un C-001175
857 Chua Gim A-36323
858 Chua Ki C-042727
859 Chua Kuan A-156627
860 Co Cho A-96920
861 Co Kieng Yan A-113355
862 Cua Tian Un A-19382
863 Go Lim A-053281
864 Jose Kin Ko A-225333
865 Go Tian A-186910
866 Kua Ang Go A-30839
867 Ong Hun Chip A-213882
868 See Guim Muy A-36108
869 So I Ko C-001295
870 Tan It Ten A-247474
871 Ang Chin An A-104335
872 Ang Tai Chin A-259179
873 Ang Tian C-44901
874 Ang Yok Kwan C-042761
875 Ang Go Kho A-011437
876 Alexander Liu Yun Te C-233504
877 Ang Chin Hok A-005392
878 Ben Lou Lim A-209429
879 Chan Sun A-73086
880 Chan Hua Lam C-41402
881 Cheng Chuo A-024716
882 Chan Keng Leong C-41491
883 Chan Kim Chong C-036683
884 Chan Teng Yock A-042720
885 Chiu Cheng Beng A-156696
886 Chiu Kian Bin C-105228
887 Chua King Lo A-045490
888 Chua Se Ty A-105428
889 Chua Sio Te C-053919
890 Chua Sui Lin C-002002
891 Co Keng Hua A-43848
892 Cua E Bio A-110563
893 Chua E Hiong A-16785
894 Co Ping Ming A-50258
895 Chua Se Kuan A-142143
896 Chu Ming Shut B-73469
897 Chu Tian Teng A-231892
898 Chua Pi A-142145
899 Chua Chiong Que A-142144
900 Chen Yung Wei 246752
901 Co Chee Ti A-74067
902 Chua Chen C-22151
903 Co Tiak Tiam C-005563
904 Cu Tiak Sim C-005564
905 Ching Suy Chiat A-015733
906 Chua Tang C-10818
907 Chua Hang A-049113
908 Chua Bun Chian A-4992
909 Chua Lui Eng C-30680
910 Chow Eng Seng A-010197
911 Dy Seng Pin C-213593
912 Fe Ung Gi Tsen C-028586
913 Go Bun Kiat C-011280
914 Go Hoc Seng A-038566
915 Go Sin Buan C-119834
916 Go Tian Chai C-057433
917 Go Kim Say B-048289
918 Gaw Sin Sit A-192471
919 Go Kim Hong B-205130
920 Go Siu Chit A-69845
921 George Saw A-201855
922 Hick Ching Han A-29989
923 Ho Hui Kim B-157575
924 Khu Chiong C-042076
925 Jesus Co Lao C-002026
926 Kong Wei Ling A-91055
927 Liao Kian Hua 237303
928 Lau Kue Poo A-101135
929 Lim Pun Kong C-103521
930 Luy Wing Ng A-011210
931 Lim Gregorio C-107679
932 Lim Bun Shi C-004662
933 LIm Kan Chu C-045410
934 Lim Kian Hin C-008002
935 Lim Chuy C-028201
936 Lo Ying Tho C-028526
937 Lu Bon Kim A-10697
938 Lao Pue Kon C-028396
939 Lee Bon Chu C-019650
940 Liao Chi Peng B-168629
941 Lim Kim Kuan A-87568
942 Lao Y Him C-017808
943 Lim Son Hue C-003826
944 Lim Kian Su & Peter C-032002
945 Lee Leong King C-048273
946 Lee Ka Chit A-102285
947 Lim Eng Tong C-048282
948 Lim Se Bio A-73385
949 Lim Eng Chee C-048281
950 Ngo Chin Bon A-61406
951 Ng Giok C-027248
952 Ngaa Ka Kee C-002008
953 Ng Bun Cho A-113163
954 Ong Su Tiak A-85227
955 Ong Gwe A-54323
956 Ong He Kiam C-048259
957 Ong Keng Liong C-011370
958 Ong Tin Sip C-04359
959 Po Tinong A-104409
960 Sy Tian Hua A-15340
961 So Ang Kian Hua A-41711
962 See Lim Kuan A-269614
963 See Beng Chin B-24720
964 Sy Hok Un C-019850
965 Sy Hok Tiong A-96148
966 Sy Chin Kee A-143190
967 Sy U Chong B-31681
968 See Co Chiu B-129933
969 See Te B-210753
970 Si Keng San A-30738
971 See Tian Siong A-209897
972 See Yong Hue B-150460
973 Su Wan Liu A-15882
974 Sy Siok Bi C-409105
975 Su Ang Kian Young A-132245
976 Ting Chi Sing C-029331
977 Tan Li Pok C-023271
978 Tan Koc We A-15234
979 To Ngo Pio & Pio A-161847
980 Tan Po Giok C-040838
981 Te Tiong Yong A-151787
982 Tiu Ching Kang A-4483
983 Toh Lim Co C-002027
984 Tseng Yung Sung C-004133
985 Tan Huy A-104566
986 Tan Kun Hia C-019980
987 Tan Lee Eng C-026284
988 Tiu Tian See A-185995
989 Tiu Liong Hock C-028499
990 Tan Peng Hong A-143297
991 Tan Ka Ting A-205654
992 Tan Chua 225345
993 Tan Vicente A-28472
994 Tan Ping A-200903
995 Tee Chiao Ngo A-46891
996 Tan Kun Teck C-021866
997 Tan Se Suan A-74728
998 Tan Tian Chay A-95606
999 Tan Ki Lin A-185785
1000 Tan Hong A-157282
1001 Tan Siao Peng A-042602
1002 Tan Kian Than A-42101
1003 Uy An Sit C-06107
1004 Uy He Young A-23725
1005 Uy Hian C-005501
1006 Wan Jose C-019757
1007 Wy Hok San C-017025
1008 Yu Hag Ching 24933
1009 Yu Kiam Lam C-024927
1010 Yu Kiao A-103861
1011 Ang Siu Ying A-90408
1012 Ang Ley Hun A-35658
1013 Ang Hong A-180454
1014 Ang Siu Kim A-54910
1015 Ang Chay A-18317
1016 Ang Poe Haw C-037766
1017 Ang Siok Ching C-682742
1018 Ang Kun A-65046
1019 Au Fei Go A-505855
1020 Ang Tue A-162574
1021 Aurora Villamin Sy & Chiu Wan Hong
1022 Ang Gian A-35860
1023 Ang Siong A-113541
1024 Ang Lion A-36525
1025 Ang Ho A-113468
1026 Betty Hwang A-57962
1027 Chua Siok Chue A-19326
1028 Chan Chay Kim Dee A-35558
1029 Co Bian Chu A-96973
1030 Chen Oh Tee A-14257
1031 Chiok Lee Siu Hong A-15256
1032 Cheng Leng Tee A-56586
1033 Chua Pi Giok A-36086
1034 Chua Piak Eng A-18483
1035 Co Kim Ha A-15825
1036 Chu Sun Ly A-50407
1037 Chia Kong Liong A-227735
1038 Chan Kwei Yuk A-69102
1039 Chua Tek Ha B-52432
1040 Chua Se Guioc A-29990
1041 Chen Pong Yen A-235020
1042 Clara Ku A-231148
1043 Ching Siu Hua A-46031
1044 Cua Ay A-30969
1045 Chua Pec Eng A-249920
1046 Co Chun A-956141
1047 Chan Sin Kim A-171757
1048 Cu Uan Lian A-215665
1049 Chu Shia Woo Chen A-152041
1050 Chan Huy Keng A-33554
1051 Co Guiok Chit A-18197
1052 Chua Pak Ha A-45812
1053 Chan Lai Gin A-190725
1054 Cheung Sau Wah A-249967
1055 Chua Piak Tee A-65010
1056 Chua Kim A-90488
1057 Co Mi A-15419
1058 Co Lim Ty A-185205
1059 Co Po Tee A-14946
1060 Co Hiu Guat A-65047
1061 Chan Siao Kim B-66476
1062 Chan Kua A-29752
1063 Chua Lui Eng A-30680
1064 Chua Ym A-39065
1065 Co Siu Tin A-177998
1066 Ching Cheng Kok A-249900
1067 Co So Se A-16176
1068 Cheng Tuy A-115538
1069 Chua Ling Hua A-15335
1070 Chan See Eng A-21409
1071 Co Eng A-171457
1072 Chiu Siok Hua A-28893
1073 Chua Pec Ha A-60685
1074 Co Kim Ty C-002790
1075 Co Juanita A-23208
1076 Co Bee Ching C-040863
1077 Chua Suy E. A-36457
1078 Chan Yan Ti C-002103
1079 Chiu Siok Ming C-048256
1080 Chang Ye Tong A-30623
1081 Chiap Tang Tan 246546
1082 Cheng Yam C-044074
1083 Co Siok Gui A-120017
1084 Chua Bee Guat A-220206
1085 Chua Kim Tieng A-91813
1086 Chen Nee Hwang A-200013
Chai Yun
1087 Chua Han Hua A-247077
1088 Co Huy Tin C-012495
1089 Chan Dy Le Kuan A-117338
1090 Chua Lay Chun A-23341
1091 Co Piak Ngo A-185922
1092 Chua Sing A-177453
1093 Dy Siok Hian A-68855
1094 Dy Kim Kee A-20171
1095 Dy Siok Ling A-177796
1096 Dua Lua Deng A-116813
1097 Dy Siu Bin A-162920
1098 Dy Un Hua A-97811
1099 Eng Be Bi A-46449
1100 Eh I Eng A-239462
1101 Fung Fon Yue A-22948
1102 Go Sioc Ching A-96987
1103 Go Chi A-49072
1104 Go Siok Hue A-11497
1105 Go Sioc Ling C-048130
1106 Go Giok Hui A-35315
1107 Go Sioc Ting A-91035
1108 Go Yeu A-162981
1109 Go Piak D-56773
1110 Go Sui Ti A-91196
1111 Go Ning Tan A-151328
1112 Go Lian A-18540
1113 Go Siu Cho A-151859
1114 Go Giok Ha B-224144
1115 Go Chu A-151718
1116 Go Huy Keng A-62865
1117 Go Cham A-14609
1118 Go Siu A-6319
1119 Go Chu A-185203
1120 Go Sio Eng A-184880
1121 Go Ching Ty A-249467
1122 Hua Siok Eng A-95598
1123 Hoo Wei Lan A-35505
1124 Hung Chan Lee Tze A-60965
1125 Helen Wong A-87837
1126 Juana Ngo A-66105
1127 Jenny Chang Chen A-223667
1128 Ko Suat Hun A-12069
1129 Kaw Peck Ha A-87221
1130 Khu Siok Go A-18593
1131 Kong Tao Gue A-20448
1132 Ko Siu Kiak A-20092
1133 Kuo Suo Shing A-61756
1134 Ke Tuy A-162983
1135 Kee Jue A-162879
1136 Kee Hui Eng C-017540
1137 Keh Le Lieng A-87038
1138 Chiu Lu Eng B-204552
1139 Cheng Eng A-40061
1140 Kao Kian A-60146
1141 Ko Pian C-02879
1142 Kan Land C-045611
1143 Keng Leng Chiao A-101035
1144 Lim Siok King A-171211
1145 Lui Shi A-65127
1146 Le Le Chuan A-191582
1147 Lim Siok Kiem A-21301
1148 Leung Kit Wan A-17936
1149 Lao Siok Kiao A-46688
1150 Lao Wei Kun B-40351
1151 Leong Sway Kam A-17996
1152 Lee Siu Cheng C-017552
1153 Lao Huat A-10335
1154 Lim Siu Eng A-249912
1155 Lim Miao Ching C-037233
1156 Lu Soc Lian A-96130
1157 Lee Le Ha A-180769
1158 Lang Hun Gon A-95812
1159 Lim Sio Hua A-193417
1160 Lim Ching A-29753
1161 Lim Lay Uh A-37583
1162 Lou Chong Toung A-151130
1163 Lim Siok Bin A-60423
1164 Lam Yin A-257999
1165 Lim Pang A-249910
1166 Lim Hsieh Ken A-93938
1167 Lim Giok A-45601
1168 Lee Ah Ha A-17908
1169 Lim Siok Cheng A-31951
1170 Lam Shi A-180991
1171 Lim Un Kiok A-46786
1172 Lim Chu Tanicho A-90294
1173 Lim Ching A-113257
1174 Liang Shi A-16340
1175 Lim Liong A-167862
1176 Lim U Te A-18070
1177 Lim Ce A-121241
1178 Lee Kim Hua A-242903
1179 Lu Chiao A-38749
1180 Lee Siok Hu A-198586
1181 Lue Kuy Muy A-242975
1182 Maria Lee A-156043
1183 Mar Shi A-113152
1184 Ng Chay A-24232
1185 Ngo Dian Tee A-115910
1186 Ng Suat Ty A-182710
1187 Ngo Bee Tin A-73473
1188 Ng Chi Beng A-14984
1189 Ng Kun Ty A-179628
1190 Ng Siok Go A-49564
1191 Ng Yee So Tam or Yee So Tam Ng A-5604
1192 Ng Kung A-27879
1193 Ong Ley Keng A-11887
1194 Ong Chiao A-45755
1195 Ong Yuan Ti A-182617
1196 Ong Suy Tin A-190578
1197 Ong Siok Tuan A-171944
1198 Ong Siu Chuan A-115939
1199 Ong Siu Ting A-172002
1200 Ong Nee @ Co Siu Tan A-116452
1201 Onk Giok A-113569
1202 Ong Siu King B-87769
1203 Ong Siu Eng A-91583
1204 Ong Ka Jun A-60622
1205 Ong Pheng A-28282
1206 Ong Chue A-113590
1207 Ong Ocay A-17550
1208 Ong Siu Dee A-10400
1209 Ong Chin Lo B-136526
1210 Ong Ching Pit A-18201
1211 Ong Fue A-185619
1212 Ong Guat A-179341
1213 Ong Ha A-31680
1214 Ong Po A-65621
1215 Ong Suat Cheong C-007622
1216 Ong Siok Teng A-242901
1217 Ong Bee Tee A-182475
1218 Pa Pik Har A-242967
1219 Que Kim Chiong A-205045
1220 Que Siu Eng B-219208
1221 Que Huy Ben A-137680
1222 Que Wendo A-242919
1223 Sy Un Tee A-267070
1224 Sit Yen Man A-39693
1225 Si An Lok A-255954
1226 Si Giok A-46801
1227 Sy Tuan A-227874
1228 Sia Lan A-171760
1229 Sy A Lee Chu A-93165
1230 Sy Betty A-162759
1231 Si Lee Tin B-87557
1232 Sy Suat King A-402431
1233 So Cho Yook A-25240
1234 So Ye A-20749
1235 Si Lee B-013129
1236 Sze's Ther A-257917
1237 Sy Kim Lieng A-37681
1238 Sy Le Min A-37318
1239 Sy Yiok Hian A-91419
1240 Sy Fofy A-186241
1241 Siy Sui Eng A-16937
1242 Sio Siu Suan A-20331
1243 Sy Tua Ting A-113225
1244 Sia Kim Liok A-173298
1245 Sy Yuk Peck A-63110
1246 Sy Yan A-220787
1247 So We Hong A-96704
1248 Sy Zee Hua A-246658
1249 Sy Tiok Tin A-14842
1250 Sy Hong A-11560
1251 Sia Hua Beng A-168814
1252 Shao Hui Cheng A-18746
1253 Sio Ek A-204010
1254 Ting Yang Tee A-25850
1255 Tee Siu Giok A-17367
1256 To Giok Te A-162949
1257 Tan Po Eng Uy A-31134
1258 Tan Peak Hun A-45603
1259 Tan Cheng C-048129
1260 Tan Suat Ha 247400
1261 Tan She A-102401
1262 Tiu Kim Kee A-191337
1263 Tan Tiu A-17397
1264 Tiu Co Siu Lun A-14988
1265 Tan Chie A-185724
1266 Tian Kee A-34742
1267 Tan Bee Jean A-214647
1268 Tio Ping Pin @ Ping Ping Tio A-187101
1269 Tan O Liong A-96354
1270 To Liana A-61059
1271 Tan Muy C-012546
1272 Tan Poe A-34189
1273 Teo Choo A-55174
1274 Tan Siu King A-017537
1275 Tan Tek Hui A-38153
1276 Te Biso Eng A-45832
1277 Tiu Pew A-54388
1278 Tan Siok Po A-11094
1279 Tee Siu Hun A-135091
1280 Ty Piak Ling A-96826
1281 Tan Khum A-65295
1282 Tan Chiu Kin A-24485
1283 Tan Cheng Hun A-94324
1284 Tan Siu Lien C-044056
1285 Tiu Lee Huay C-008947
1286 Tio Sio Giok A-153865
1287 Tiu Suat Cheng A-175200
1288 Teng Ka Se A-91592
1289 Tiu Sy Eng A-237767
1290 Tan Him B-126889
1291 Tan Chay Duan A-236505
1292 Tan Siu Wat A-18474
1293 Tan Chui Go A-45645
1294 Tom In Hing A-680840
1295 Ting Siok Eng A-28618
1296 Tan So Lian A-29864
1297 Tee Kee A-117339
1298 Tiu Suan A-95790
1299 Tan Sio Be A-225042
1300 Uy Bee Hua A-179942
1301 Uy Bee Chu A-14221
1302 Uy Luy A-198853
1303 Uy Piou Tee C-045404
1304 Uy Ni C-030351
1305 Uy Lu Peck A-18722
1306 Uy Sio Tim A-20159
1307 Uy Guat Hao A-117310
1308 Uy Chuan Ty A-156942
1309 Vera Tao Ning Hsu A-160525
1310 Wong Catherine A-185204
1311 Rita Wang A-66008
1312 Wai Kong Chiok A-15239
1313 Wong Lai Kien A-90932
1314 Wong Shi A-18127
1315 Wong Wing Sau A-257955
1316 Wong Po Yu A-27496
1317 Wang Pek Lian A-52630
1318 Yu Suat Cheng A-29925
1319 Yee Siu Shi A-101154
1320 Yu Bee Bee A-184217
1321 Yap Tsu Ai A-11571
1322 Yip Rachel A-55396
1323 Yu Be Eng A-47420
1324 Yu Pue Ha A-20333
1325 Yu Kim Kuan A-135020
1326 Yao Kim Kee A-253768
1327 Yu Chi Eng A-29926
1328 Yu Siu Eng A-184193
1329 Yee Yok Ling B-60260
1330 Yu Wa A-179632
1331 Yu Siu Kim A-91588
1332 Yap Siu Lum A-57764
1333 Yu Siok Bee C-048276
1334 Yu Giok Chian A-102478
1335 Yu Chiam A-96699
1336 Yee Wah Wai A-28681
1337 Yu Sioc Kim A-171921
1338 Yan Shee A-36235
1339 Ang Siok Bee 41710
1340 Salud Chua C-008664
1341 Co Hong C-019672
1342 Chua Tang Eng A-142363
1343 Chua Bon Se A-15339
1344 Chio Ng Lina A-161860
1345 Chin Jan Kui A-162732
1346 Dy Tian 166232
1347 Dy Suan A-209896
1348 Gan Guioc Cho A-174625
1349 Go Bee Le B-71136
1350 Kua San Te A-41382
1351 Kho Yu A-86262
1352 Kwok To Siu Hong A-117082
1353 Lim Tiu B-191255
1354 Leong May Chong C-017276
1355 Lee Mee Sam 92270
1356 Low Yak A-20555
1357 Luy Pue Tin A-02330
1358 Ong Le Hong A-73474
1359 Ong Juana A-72068
1360 Ong Siok Kim C-179331
1361 O De A-008611
1362 Siseo Go A-143984
1363 See Cho C-142172
1364 Sy Hun A-142172
1365 Sia Chung Yu A-005562
1366 Sy Tian Tin C-70982
1367 Sy Yan Yan A-70953
1368 Sy Wan Eng C-242947
1369 Tan Bam C-045533
1370 Tan Sio Kiem A-37388
1371 Tan Siok Ha C-003296
1372 Tan Kheng A-60734
1373 Tiu Vicenta C-010457
1374 To Raymunda C-017703
1375 Tan Po Giok A-205475
1376 Tom Shew Lin A-82318
1377 Uy Heo Co A-10764
1378 Uy Pek Gim C-040246
1379 Yu Pue King C-006069
1380 Yu Siock Sing A-113947
1381 Yao Juat C-003295
1382 Ang Bao 20666
1383 Ang Beng Seng A-151022
1384 Ang Seng Al 162951
1385 Ang Tian A-10986
1386 Ang Yek Chong C-003724
1387 Ang Ong toon A-96214
Ham or James
Ong Tuan Hong
1388 Ang Soc Uy A-198739
1389 Ang Ngo Pua A-65792
1390 Ang Bong Ga" A-65483
1391 Ang Guan Liong A-31854
1392 Ang Ching Kok A-268495
1393 Ang Kian Tiong C-002013
1394 Ang Goan Kee & Johnny Ang C-044316
1395 Ang Ching Hui A-57972
1396 Co Too Yu @ Yu C-032619
Teong Lan
1397 Chan Tiong Chin A-156955
1398 Chan Kho See A-116718
1399 Chan Ah Giam A-95809
1400 Chua Tiong Gui C-002529
1401 Chua Hun Liong A-18451
1402 Chua See Tian A-60741
1403 Chua Tiong An A-36508
1404 Chua Yao Chong A-49332
1405 Chua Hao Kay A-96788
1406 Co Chin C-001025
1407 Co Chi Juan A-29014
1408 Co Gim A-113458
1409 Co Se Tin A-20665
1410 Co Nong A-113570
1411 Co Hui 27554
1412 Chua Tian Si A-94751
1413 Ching Liong Chi A-100000
1414 Cua Chion C-017409
1415 Chua Chun Bok A-96972
1416 Chua Tian Shu A-54464
1417 Chua Ye A-210166
1418 Chua Eng Min C-001212
1419 Ching Bing Yee A-162706
1420 Ching Ge A-156378
1421 Chua Ta-a A-103040
1422 Chua Tong Hua A-31967
1423 Chan Bon Eng A-200976
1424 Ching Suy Dat A-54434
1425 Co Cha A-113466
1426 Ching Suy Shong A-162717
1427 Cua Lay Chin C-007860
1428 Cheng Eng Lu A-002691
1429 Chua Tian Sih A-55830
1430 Chua Kim Ey A-90109
1431 Chua Yu See A-91616
1432 Chua Chong or Chong Chua A-22342
1433 Chan Ha Kiao A-198802
1434 Chua Len Yi A-15350
1435 Ching Chi Choong C-017361
1436 Chin Lin A-186996
1437 Co Tee A-95289
1438 Co Shi Su C-053822
1439 Co Tiam A-162402
1440 Chua San A-191508
1441 Chua King Siong A-352402
1442 Chua Yian Wat A-42666
1443 Chua Bun Se A-259691
1444 Chua Ho A-193896
1445 Chua Eng Chong A-90188
1446 Chua Han Eng 101904
1447 Chua Che Chang A-220128
1448 Dy Cho King A-67302
1449 Dy Eng Lok A-18167
1450 Dy Cun Hui A-267106
1451 Dy Tick Go A-20481
1452 Dy Chin Tong A-185841
1453 Dy Chin Hieng A-115574
1454 Go Giok A-65865
1455 Go An Kue A-18268
1456 Go Kay Liong A-19320
1457 Go Suy Eng A-180576
1458 Gan See A-223071
1459 Gan Tiu Tow A-190791
1460 Go Chi Se A-151929
1461 Go Kim Pat A-68492
1462 Go Kim Sim A-10523
1463 Go Se Tay A-91383
1464 Go Lim A-10283
1465 Go Kin Kun A-68493
1466 Gan Chiong Keng A-102509
1467 Ko Kim Ben A-155619
1468 Go Sin Sam A-204006
1469 Gan Eng Hua 247261
1470 Gan Og A-46062
1471 Go See C-006539
1472 Go Kia A-164931
1473 Ho Tiao A-36602
1474 Kah Hing Ku A-1986
1475 Kim See A-171449
1476 Kim Sing A-90479
1477 Ko Yu Koo A-39051
1478 Kaw Bing Gue A-90484
1479 Lau Ha A-103084
1480 Lee Chun Fong 214262
1481 Lee Siok Suy A-182446
1482 Lim Ching Hai A-37520
1483 Lim Chay A-56765
1484 Lim Hoa A-26520
1485 Lee Tee Tiong A-66246
1486 Lim Sim A-152522
1487 Lim Ka Chiok A-57453
1488 Lam Lui Mariano or Mariano Lui Lam A-112271
1489 Lim Tay Hian A-113567
1490 Luh Lo A-115013
1491 Lim Chua Pao A-151931
1492 Lim Beng Am A-39243
1493 Lim Tuan Su A-90219
1494 Lim Yu Hoy A-102173
1495 Lim Liang Piac A-151910
1496 Lim Siong C-037373
1497 Lim Pue Siong 98176
1498 Lee Siong A-94603
1499 Lee Kiong Chin A-19978
1500 Lee Tong Siong A-116736
1501 Ng Kiat Hua A-218708
1502 Ng Peing A-213431
1503 Ngo Khing Uh A-17352
1504 Ng Gun Skee A-61051
1505 Ng Eng Hua A-171551
1506 Ngo Suan San A-43713
1507 Ng Tiak A-35153
1508 Ng Te A-208585
1509 Ngo Pok A-102643
1510 Ngo Tiong Kian A-91701
1511 Ong Kon A-46299
1512 Ong Siu Ki A-12016
1513 Ong Un Su A-000511
1514 Ong Yam A-10424
1515 Ong Eng Ting A-69062
1516 Ong Pan A-12972
1517 Ong Chong A-91023
1518 Ong Eng Chong A-69061
1519 Ong Yok A-19232
1520 Ong He Yian C-022849
1521 Ong Hio Un A-35111
1522 Ong Kim Biao A-45951
1523 Ong Bu Teng A-35866
1524 Ong Kok A-12364
1525 Ong Ho A-113086
1526 Ong Eng Yee C-048287
1527 O Khee Hun A-190654
1528 Ong Kok 29528
1529 Ong Hut A-31832
1530 Ong Bun Tiong A-10331
1531 Hui Shi Ong A-34843
1532 Pedro Yu A-186536
1533 Phi Kim Chian A-90298
1534 Que Bon A-46975
1535 Phi Nun Seng A-3959
1536 Phi Cheng Hong A-96241
1537 Que Kim Soo A-239538
1538 See Son Chiu A-66474
1539 Sia Kim Pian A-35827
1540 Sia Sen A-31815
1541 Sim Pent A-10357
1542 So Bon Dee A-246577
1543 Sy Chiao Pio A-15303
1544 Sy Leng Yok A-45515
1545 Sy Bun Wan @ Sy Tomas A-179837
1546 Sy Ting A-32525
1547 Sy Sing Chun A-93007
1548 Sy Ting A-33573
1549 Sy Tiong @ Tan Eng So A-257914
1550 So Ping Tiong A-93550
1551 See Chong Pee C-048277
1552 Sy Kiong Gee A-40011
1553 Sy Tan Se A-162765
1554 Sy Kang A-151739
1555 Sia Yan Lian A-55461
1556 Sia Song Chung A-173870
1557 Sia Chong Chan A-98180
1558 Sy Bon Tong A-60284
1559 Sia Ben A-30468
1560 Sy Cho Seng A-113445
1561 Sy Hia Tan C-007851
1562 Sy Hu A-54862
1563 Sy Kao Diu A-117738
1564 Sy Kim Kac A-60439
1565 Siao Kay 36670
1566 Sia Seng Tong C-007481
1567 Sy Suan A-20863
1568 Tan Bon Chay A-10190
1569 Tan Cheng A-45144
1570 Tan Cho Kiat A-32867
1571 Tan Huy Keng A-17920
1572 Tan Huy King A-183532
1573 Tan Se Huat A-90489
1574 Tan Tiong Pao A-113551
1575 Tan Tek Chin A-36755
1576 Te Kim Say A-90203
1577 Ting Bun Cho A-115363
1578 Tan Pue Kiam A-257914
1579 Tiu Hun Uh A-151526
1580 Tee Pio Liong A-184294
1581 Tan Pue A-61457
1582 Tan Sy Koc A-2396
1583 Ty Go Pion A-28712
1584 Tan Seng C-000586
1585 Tiu Ching Kang Lim A-151445
1586 Tan Chuan Seng A-90490
1587 Ti Chin U A-57500
1588 Tan Kian Hua 102449
1589 Tiu Kim Puat A-193610
1590 Tan Tiak Bo A-47461
1591 Tan Eng Huay A-57494
1592 Te Kong Eng A-102544
1593 Tan Kian Teong A-104050
1594 Thai Hoc Guan A-047978
1595 Tan Cai Tong A-101928
1596 Toh Liong He A-65548
1597 Tan Gan C-047959
1598 Tiu Siong Cheng A-27653
1599 Tan Kong Kay A-46155
1600 Tan Hon A-60320
1601 Tan Bun Te C-037134
1602 Tiu Tuan Kiam A-116850
1603 Tan Lim C-036868
1604 Tan Seng A-60319
1605 Tio Chay Pao 5792
1606 Tan Hay A-42760
1607 Uy Bing Huy A-210043
1608 Uy Koh Kiao A-69082
1609 Uy Chi Chuan A-17382
1610 Uy Hoc Bin A-30168
1611 Uy Chiu Eng C-002677
1612 Uy Kiam Guan A-190935
1613 Wong Pack Wah B-018271
1614 Wong Tiong Bun A-15471
1615 Yu Tiong Ching A-25508
1616 Yao Huan 1215
1617 Yu Yiam A-143072
1618 Yao Pi A-156330
1619 Yu Eng Lian A-28339
1620 Yu Shi Lay A-190601
1621 Yu Go Te A-162716
1622 Yu Hong Hong A-171813
1623 Young King Hian A-113157
1624 Yao Yek Chi C-001241
1625 Yao Yong A-16637
1626 Yap Yuk Chan A-96514
1627 Yao King Kang A-135025
1628 Ang Tiam Tieng A-46055
1629 And Chiu Teng A-23490
1630 Chan Huan Chay B-70104
1631 Co Chay Seng A-154479
1632 Co Kee B-70121
1633 Chua Si Sia A-135013
1634 Chua Sing Chu A-43305
1635 Co Pian C-040856
1636 Chan Leong Hui A-143511
1637 Chua Hun A-114475
1638 Chua Ye Chou A-223945
1639 Chi Ham @ Yam E Ham C-048290
1640 Chua Ping C-010699
1641 Coo Tian Kiw A-81012
1642 Chin Woo Sang A-232978
1643 Chua Chun Le A-102157
1644 Ching Bon Luan A-25315
1645 Chen Eng Hok C-014274
1646 Chiu Ching Lin A-161910
1647 Coh Eng A-87421
1648 Dy Hue Go C-008625
1649 Go Siu Gui A-91244
1650 Go So C-008540
1651 Go Kim Pio B-197951
1652 Gan Lian Seng C-012164
1653 Go Chi Gue A-207790
1654 Go Tat A-103959
1655 Go Chi Ping A-207420
1656 Chu Cho C-011562
1657 Kung Kiam Hon A-75718
1658 Kuan Sun Guan C-006234
1659 Lio Eng Euan A-173450
1660 Lao Kui Lam A-36358
1661 Lee Sun Huay C-019757
1662 Lim Yek Chay @ Beng Teck C-004557
1663 Lua Eg Tiog C-040824
1664 Li Kong Ho A-65549
1665 Lim Cheong Eng A-84557
1666 Lim Kee Cheong A-84558
1667 Lim Yao Jiap 238990
1668 Lu Chin Gee A-82028
1669 Ng Sioc Liong C-028279
1670 Ong Koon A-37417
1671 Ong Chiao Bun C-004484
1672 Ong Kang Han A-78532
1673 Pua Yong Tiat C-048899
1674 Que Tuan Kim A-224038
1675 Sy Gue Go C-024610
1676 Sia Giap Hun C-28220
1677 Sy Si C-013032
1678 Siu Heng A-162535
1679 See Ling Suan A-220844
1680 Sy Kian Hua 180733
1681 Seng Kan Suy C-042882
1682 Tan Kok Chua C-044376
1683 Tan Bon Bing A-154499
1684 Tan Cho Chic A-12236
1685 Tan Tiong Chua 249923
1686 Tiu Ban A-35545
1687 Tan Kian Bun C-006356
1688 Tee Hong Pang C-041943
1689 Teung Sen C-002403
1690 Ting Piao A-57619
1691 Tan Kim Bung 45371
1692 Tan Chong Tiak C-003725
1693 Tan He Biat C-045484
1694 Tau Kong Heng A-70955
1695 Tan Chong Kon C-003806
1696 Tan Chin Thoan 43566
1697 Uy Eng Yiap @ Ricardo Estrella A-162643
1698 Uy Chiok Kee C-012968
1699 Uy Kee Puan A-65936
1700 Uy Bon A-178035
1701 Tay Liong Goan A-103244
1702 Yu He Chu A-212587
1703 Yu Chin Lee B-000562
1704 Yao To A-42572
1705 Yu Bon Ping A-49709
1706 Ye Lin Khiam A-215146
1707 Yu Lian Tong A-61684
1708 Ang Chu A-117067
1709 Ang Ye A-25565
1710 Ang Siu Ty A-177629
1711 Ang Siu Eng A-57927
1712 Chong Sun Hua A-56573
1713 Chan Hun Ha A-61109
1714 Cu Chua Guat Hua A-56620
1715 Chip Bun Gocheco A-21884
1716 Co Se Ong A-101917
1717 Chua Uh A-101839
1718 Chan Tuan Ty A-60750
1719 Cheng E-Ha Ang A-62735
1720 Co Ai A-20165
1721 Chua Tee A-151604
1722 Dy Giok Chu A-11954
1723 Dy gioc Tiu A-157971
1724 Du Li A-15348
1725 Go Kia A-164931
1726 Go Siu Kim A-184292
1727 Hwang Giok Heng C-048229
1728 Ko Siok Cheng A-60503
1729 Ku Siu Eng C-048253
1730 Lao Kim Ti A-30423
1731 Lim Ah Be A-187180
1732 Ng Sio Eng A-26036
1733 Ng Gun Co A-103234
1734 Ng Pieng A-60687
1735 Ko Ngo C-007666
1736 O Hue A-231872
1737 Ong Kim Tee A-20922
1738 Ong Po Te A-21715
1739 Ong Tem A-246920
1740 Ong Eng A-171955
1741 Sy Suy A-249914
1742 So Bin A-47354
1743 Sio Soo Muy A-94607
1744 Sia Eng A-171817
1745 So Chi Teng 206944
1746 Sy Giok Hua A-209407
1747 Sy Giok Ngo A-45602
1748 So Po or Po Lao So A-113915
1749 Sy Chiu Chio A-113823
1750 Ty Siu Khim A-34547
1751 Tio Hun Ha 246327
1752 Lim Siu King A-157961
1753 Tiu Bin A-56785
1754 Tan Poo Sia A-186240
1755 Te Sui Huy A-16390
1756 Tan Leon C-047287
1757 Tan Guat A-372289
1758 Uy Lo Lan 242974
1759 Uy Shio Eng C-008516
1760 Wong Pauline A-185201
1761 Yu Piac Go A-151606
1762 Yu Kok Buan A-184191
1763 Yee Se A-65161
1764 Co Kain A-75766
1765 Ching Giok Yian @ Keng Hua, C-023230
Mrs. Chiong
1766 Fan Suk Woon B-67699
1767 Go Giok Chuio B-123998
1768 Lu Chio C-003299
1769 Lee Chun Tiong A-21985
1770 Lam Mei Yue A-70038
1771 Lee Chen See C-004566
1772 Ng Yu Giok C-036783
1773 Ng Eng Hua A-116859
1774 Ong Tuan Niu C-042075
1775 Pak Ming Hua A-185221
1776 Sy Ching Ching A-180736
1777 Sy Tian Tin A-15340
1778 Tan Chin Han B-70050
1779 To Guioc Sio A-61058
1780 Tan Kee Leng A-177930
1781 Uy Bon Kim B-70069
1782 Uy Kin Chi A-184058
1783 Wang Yee Jen A-185220
1784 Yap Chai Lok C-014134
1785 Yap Siok Chong C-202315

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


PRESIDENTIAL DECREE NOS. 676 - 775                  

 • Presidential Decree No. 677

 • Presidential Decree No. 676

 • Presidential Decree No. 678

 • Presidential Decree No. 679

 • Presidential Decree No. 680

 • Presidential Decree No. 681

 • Presidential Decree No. 682

 • Presidential Decree No. 683

 • Presidential Decree No. 684

 • Presidential Decree No. 685

 • Presidential Decree No. 686

 • Presidential Decree No. 687

 • Presidential Decree No. 688

 • Presidential Decree No. 689

 • Presidential Decree No. 690

 • Presidential Decree No. 691

 • Presidential Decree No. 693

 • Presidential Decree No. 692

 • Presidential Decree No. 695

 • Presidential Decree No. 694

 • Presidential Decree No. 696

 • Presidential Decree No. 697

 • Presidential Decree No. 698

 • Presidential Decree No. 699

 • Presidential Decree No. 700

 • Presidential Decree No. 701

 • Presidential Decree No. 702

 • Presidential Decree No. 703

 • Presidential Decree No. 704

 • Presidential Decree No. 705

 • Presidential Decree No. 706

 • Presidential Decree No. 707

 • Presidential Decree No. 708

 • Presidential Decree No. 709

 • Presidential Decree No. 710

 • Presidential Decree No. 711

 • Presidential Decree No. 713

 • Presidential Decree No. 712

 • Presidential Decree No. 714

 • Presidential Decree No. 715

 • Presidential Decree No. 716

 • Presidential Decree No. 717

 • Presidential Decree No. 718

 • Presidential Decree No. 719

 • Presidential Decree No. 720

 • Presidential Decree No. 721

 • Presidential Decree No. 722

 • Presidential Decree No. 723

 • Presidential Decree No. 724

 • Presidential Decree No. 725

 • Presidential Decree No. 726

 • Presidential Decree No. 727

 • Presidential Decree No. 728

 • Presidential Decree No. 729

 • Presidential Decree No. 730

 • Presidential Decree No. 732

 • Presidential Decree No. 733

 • Presidential Decree No. 734

 • Presidential Decree No. 735

 • Presidential Decree No. 736

 • Presidential Decree No. 737

 • Presidential Decree No. 738

 • Presidential Decree No. 739

 • Presidential Decree No. 740

 • Presidential Decree No. 741

 • Presidential Decree No. 742

 • Presidential Decree No. 743

 • Presidential Decree No. 744

 • Presidential Decree No. 745

 • Presidential Decree No. 746

 • Presidential Decree No. 747

 • Presidential Decree No. 748

 • Presidential Decree No. 749

 • Presidential Decree No. 750

 • Presidential Decree No. 751

 • Presidential Decree No. 752

 • Presidential Decree No. 753

 • Presidential Decree No. 754

 • Presidential Decree No. 755

 • Presidential Decree No. 756

 • Presidential Decree No. 757

 • Presidential Decree No. 758

 • Presidential Decree No. 759

 • Presidential Decree No. 760

 • Presidential Decree No. 761

 • Presidential Decree No. 762

 • Presidential Decree No. 763

 • Presidential Decree No. 764

 • Presidential Decree No. 765

 • Presidential Decree No. 766

 • Presidential Decree No. 767

 • Presidential Decree No. 768

 • Presidential Decree No. 769

 • Presidential Decree No. 770

 • Presidential Decree No. 771

 • Presidential Decree No. 772

 • Presidential Decree No. 773

 • Presidential Decree No. 774

 • Presidential Decree No. 775

 • Presidential Decree No. 731